Pstereo AS («​Arrangøren​»), og Frivillig i fellesskap benevnt som ”​Partene”, h​ar i dag inngått følgende

avtale om frivillig bistand («​Avtalen​»):

1 DELTAKELSEN

1.1 Generelt

Den Frivillige ønsker å bidra til gjennomføringen av Pstereo 2024 (Arrangementet), og har derfor meldt seg som Frivillig («Deltakelsen»).

Partene er enige om at det med denne Avtalen ikke inngås et ansettelsesforhold etter arbeidsmiljøloven. Deltakelsen er kortvarig og midlertidig, basert på frivillig bistand fra den Frivillige. Det foreligger ikke noe arbeidsrettslig ytelse-mot- ytelse forhold, da det ikke gis noen kompensasjon eller gjenytelse fra Arrangøren til den Frivillige for Deltakelsen. Avtalen er derfor ikke underlagt arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og Avtalen innebærer ingen ytelser som utløser skatteplikt for den Frivillige eller arbeidsgiveravgift for Arrangøren. Avtalen skal sikre tilfredsstillende rammer for utførelsen av Deltakelsen for den Frivillige, og en god avvikling av Arrangementet for Arrangøren.

1.2 Tid og sted

Den Frivillige skal utføre oppgaver i forbindelse med Pstereo 2024 i tilknytning til Arrangementet innenfor perioden juni til og med august 2024. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak utføres på Arrangørens adresse, Marinen i Trondheim. Tider for når den Frivillige skal utføre sine oppgaver vil avtales nærmere med Arrangørens kontaktperson og ansvarlig for den Frivillige. Den Frivilliges oppmøtetid og -sted fremgår av den til enhver tid gjeldende vaktlisten. Partene er enige om at arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid ikke kommer til anvendelse for avtaleforholdet, jf. punkt 1.

1.3 Oppgaver

Den Frivilliges oppgaver og ansvarsområder vil bli tilsendt på mail etter mottatt søknad.

Den Frivillige skal holde orden på utstyr den Frivillige benytter, og rydde etter seg under og ved den aktuelle vaktens slutt, samt å levere tilbake utstyr som tilhører Arrangøren uten ugrunnet opphold. Den Frivillige har ikke anledning til å holde tilbake utstyr etter at Deltakelsen har opphørt.

2 FORSIKRING

Arrangøren vil tegne en generell ulykkesforsikring som vil omfatte den Frivillige, dersom den ikke er dekket av skole, kommune eller annen forsikringsordning.

3 SYKDOM

Den Frivillige skal melde fra om fravær på grunn av sykdom til sin kontaktperson.

4 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Dersom den Frivillige utfører oppgaver som for eksempel fotografering eller annet kreativt arbeid, som innebærer at det skapes materiale og oppstår immaterielle rettigheter.

Fotograf har opphavsrett på bildene sine, og kreditering av fotograf med fullt navn eller instagram-tag skal skje ved bruk. Unntak: der kreditering ikke er mulig feks. forsidebilde på nettside.

Festivalen har rett til å distribuere bildene til presseomtale i media under avvikling av festival og påfølgende uke etter endt festival. Bildene skal krediteres fotograf, og mediekanalen opplyses om dette ved bruk. Ved overtredelse kan fotograf fakturere mediekanal.

Ut over dette har festivalen bruksrett, og bildene vil brukes til egenpromotering av Pstereo. Dette kan være avis, web og sosiale medier, artikler på www.pstereo.no, promotering gjennom – og rettet mot – ulike sponsorkanaler, samt trykkmateriell som eksempelvis programhefte. Videre gjelder dette også hos tredjepart i form av for eksempel redaksjonell omtale som trenger bilder, samt samarbeidspartnere som har rett til å profilere seg med festivalen.

Bruk av bilder utenom spesifikasjonene skal gjøres i samråd med fotograf.

5 TAUSHETSPLIKT MV.

Den Frivillige er forpliktet til, så vel i avtaleperioden som etter dennes opphør, å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om konfidensiell informasjon eller forhold av intern art som den Frivillige er blitt kjent med i forbindelse med sitt avtaleforhold med Arrangøren. Den Frivillige skal henvise alle henvendelser fra media vedrørende prosjekter den Frivillige deltar på til Arrangøren.

6 NULLTOLERANSE FOR TRAKASSERING

Pstereo har nulltoleranse for alle former for trakassering og maktmisbruk. Slik adferd skal i henhold til denne kontrakten anses som et vesentlig mislighold, og kan føre til at kontrakten heves.

Dersom du opplever å bli utsatt for slik adferd, eller ønsker å varsle på vegne av andre, står du fritt til å velge hvem av følgende instanser som skal kontaktes:

Frivilligansvarlig: Hannah Mackessy, frivillig@pstereo.no, 986 59 306

Daglig leder: Eirik Brevik, eirik@pstereo.no, 928 50 589

Festivalsjef: Bård Flikke, flikke@pstereo.no, 926 81 889

Alle hendelser tas på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet.

7 BRUK AV DATASYSTEMER, E-POST OG INTERNETT

Arrangørens interne og eksterne informasjonssystem (som for eksempel e-post, databaser og øvrige datamaskinbaserte systemer for internett og intranett) tilhører Arrangøren. Dersom den Frivillige benytter Arrangørens informasjonssystemer i forbindelse med sitt arbeid for Arrangøren, skal disse ikke nyttes til privat bruk.

Den Frivilliges personopplysninger håndteres i henhold til personopplysningsloven.

8 VED BRUDD PÅ AVTALE

Om du henter ditt festivalpass, men ikke jobber avtalte timer eller det er andre avtalebrudd og du ikke kan fremvise legeerklæring, vil du bli fakturert summen av et festivalpass i tillegg til en pålydende sum på 650,- for administrasjonsgebyr.

9 AVSLUTNING AV DELTAKELSEN

Avtalen og Deltakelsen opphører automatisk ved utløpet av avtaleperioden i punkt 1.2 i denne Avtalen. Avtalen kan også sies opp av begge Partene før avtalt utløpstid, med oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra den dato oppsigelsen kom frem til den annen part. Ved avslutning av Deltakelsen skal den Frivillige dersom Arrangøren ber om det undertegne en erklæring om ikke å være i besittelse av, eller å ha overlevert til uvedkommende, noen av, eller kopier av, Arrangørens dokumenter, datafiler mv. Den Frivillige har ikke rett til å tilbakeholde slike eiendeler, dokumenter mv. til sikkerhet for eventuelle krav den Frivillige måtte hevde å ha mot Arrangøren.


Trondheim, 29. februar, 2024 For Pstereo

Hannah Thronæs Mackessy, Frivilligansvarlig